Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Bùi Thanh Tình (Thích Thanh Tình)

Họ và tên: Bùi Thanh Tình
Giới tính:
Năm sinh:
Pháp danh: Thích Thanh Tình
Năm xuất gia:
Nghiệp sư:
Quê quán:
Trình độ học vấn:
Thế học:
Phật học:
Năm tấn phong Hòa Thượng:
Năm tấn phong Thượng Tọa:
Năm thụ giới Sadi:
Năm thụ giới Tỳ Khiêu:
Số điện thoại:
Ghi chú:

Ảnh đại diện

Trụ trì tại chùa:
Tu hành tại chùa:
Chức vụ hiện nay trong tổ chức tôn giáo:
Công tác xã hội đã tham gia: