Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Vũ Thị Hoa (Thích Đàm Toàn)

Họ và tên: Vũ Thị Hoa
Giới tính:
Năm sinh:
Pháp danh: Thích Đàm Toàn
Năm xuất gia:
Nghiệp sư:
Quê quán:
Trình độ học vấn:
Thế học:
Phật học:
Năm tấn phong Ni trưởng:
Năm tấn phong Ni sư:
Năm thụ giới Sadi:
Năm thụ giới Tỳ Khiêu:
Số điện thoại:
Ghi chú:

Ảnh đại diện

Chức vụ hiện nay trong tổ chức tôn giáo:
Công tác xã hội đã tham gia: